the thai cancer
การประเมินเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติบัตร

การประเมินเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา


 1. ผู้สมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์ของแพทยสภา และได้ผ่านการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาครบตามหลักสูตรของแพทยสภา และสถาบันที่ให้การฝึกอบรมเห็นสมควรให้เข้าสอบได้

 2. ผู้สมัครสอบต้องส่งผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้น 1 เรื่อง และต้องผ่านการประเมินโดยอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการมะเร็งวิทยาสมาคมฯ

 3. วิธีการสอบประกอบด้วย
  1. 3.1 การสอบภาคทฤษฎี มีคะแนนรวมเท่ากับ 100 ประกอบด้วยการสอบ MCQ และ MEQ โดยแต่ละส่วนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50
   3.2 การสอบภาคปฏิบัติ มีคะแนนรวมเท่ากับ 100 ประกอบด้วยการสอบรายยาว และการสอบปากเปล่า โดยการสอบรายยาวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 และการสอบปากเปล่าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40

 4. การตัดสินผลการสอบ ใช้วิธีอิงเกณฑ์ โดยเกณฑ์ในการสอบผ่านต้องมีคะแนนรวมของการสอบภาคทฤษฎี และการสอบภาคปฏิบัติในแต่ละส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หากสอบไม่ผ่านในส่วนใดส่วนหนึ่ง สามารถสอบซ่อมเฉพาะส่วนได้ในปีการศึกษาถัดไป โดยมีกำหนดให้สอบซ่อมได้ไม่เกิน 5 ปี
การประเมินเพื่อหนังสืออนุมัติบัตร สาขาวิชาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา


 1. ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 และจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาครบตามหลักสูตรของแพทยสภา หรือได้ทำงานสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีในสถาบันที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการฝึกอบรมและสอบฯ ของมะเร็งวิทยาสมาคมฯ โดยสถาบันต้องมีศักยภาพเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ำของการขอเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

 2. ผู้สมัครจะต้องส่งผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้น 1 เรื่อง และต้องผ่านการประเมินโดยอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการมะเร็งวิทยาสมาคมฯ

ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย © 2565. มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย :: นโยบายความเป็นส่วนตัว    นโยบายคุ๊กกี้