the thai cancer
ทําเนียบคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารชุดแรกของมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ได้แก่

  1. นายแพทย์ไพโรจน์ สินลารัตน์ (นายกสมาคม)
  2. นายแพทย์อาคม เชียรศิลป์ (อุปนายกคนที่ 1)
  3. นายแพทย์วรชัย รัตนธราธร (อุปนายกคนที่ 2)
  4. นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ เกียรติขจรธาดา (เหรัญญิก)
  5. นายแพทย์นรินทร์ วรวุฒิ (ประชาสัมพันธ์)
  6. แพทย์หญิงสาวิตรี เมาฬิกุลไพโรจน์ (ทะเบียน)
  7. นายแพทย์วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต (ปฏิคม)
  8. แพทย์หญิงสุมิตรา ทองประเสริฐ (เลขาธิการ)
  9. นายแพทย์สุรชาติ จักรภีร์ศิริสุข (รองเลขาธิการ)

ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย © 2565. มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย :: นโยบายความเป็นส่วนตัว    นโยบายคุ๊กกี้