the thai cancer
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
ปีการศึกษา 2566-2567


 1. ประธาน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจารุวรรณ เอกวัลลภ
 2. ที่ปรึกษา: ศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงสุดสวาท เลาหวินิจ
 3. ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์
 4. ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์นายแพทย์เอกภพ สิระชัยนันท์
 5. อนุกรรมการ: รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงบุษยามาส ชีวสกุลยง
 6. อนุกรรมการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธิติยา เดชเทวพร
 7. อนุกรรมการ: รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์
 8. อนุกรรมการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเอื้อมแข สุขประเสริฐ
 9. อนุกรรมการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริวิมล ไทรแจ่มจันทร์
 10. อนุกรรมการ: รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญยุทธ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
 11. อนุกรรมการ: แพทย์หญิงประคองบุญ สังฆสุบรรณ์
 12. อนุกรรมการ: แพทย์หญิงกุลธิดา มณีนิล
 13. อนุกรรมการ: รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศุทธินี อิทธิเมฆินทร์
 14. อนุกรรมการและเลขานุการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สืบพงศ์ ธนสารวิมล

ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย © 2565. มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย :: นโยบายความเป็นส่วนตัว    นโยบายคุ๊กกี้