the thai cancer
วัตถุประสงค์ของสมาคม
  1. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาและการวิจัยทางการแพทย์
  2. เผยแพร่ แลกเปลี่ยน วิชาการ ประสบการณ์ และผลการศึกษาวิจัยในหมู่สมาชิก
  3. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์ การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน
  4. ส่งเสริม ปรับปรุง และประสานงาน ในการบริการทางการแพทย์
  5. ประสารงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น กับสมาคมและสถาบันทางการแพทย์อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย © 2565. มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย :: นโยบายความเป็นส่วนตัว    นโยบายคุ๊กกี้