the thai cancer
ผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์

ผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ (Intended learning outcomes)

แพทย์ที่จบการฝึกอบรมต้องสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน ดังนี้I. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
 1. มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย นำไปสู่การตัดสินใจให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
 2. มีทักษะในการตรวจพบโรคมะเร็งระยะแรก การป้องกันการเกิดโรคมะเร็งและสร้างเสริมสุขภาพ
 3. มีทักษะในการดําเนินการเพื่อการวินิจฉัยโรคมะเร็งระยะต่างๆ
 4. มีทักษะในการวางแผนในการรักษาโรคมะเร็งระยะต่างๆรวมถึงการรักษาแบบประคับประคอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ำเสมอ

II. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนำไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน (Medical knowledge and skills)
 1. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกาย และจิตใจ
 2. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

III. การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
 1. ดำเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
 2. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
 3. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ

IV. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
 1. นำเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
 3. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความเมตตาเคารพในการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ

V. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน
 2. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous professional development)
 3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 4. คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม

VI. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
 2. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
 3. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย
 4. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิผู้ป่วย
 5. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine) สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย © 2565. มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย :: นโยบายความเป็นส่วนตัว    นโยบายคุ๊กกี้