the thai cancer
Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University
Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University
วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งผลิตอายุรแพทย์มะเร็งวิทยาที่เป็นที่ยอมรับสูงสุดสถาบันหนึ่งในประเทศไทยพันธกิจ
1. ผลิตอายุรแพทย์มะเร็งวิทยาที่มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ถึงพร้อม เพื่อเป็นกลจักรสำคัญของระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย
2. ผลิตอายุรแพทย์มะเร็งวิทยาที่มีความสามารถในการเรียนรู้ได้เองตลอดชีวิต
3. จัดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน/ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดโดยยึดผู้เรียน (learner-centered) และการเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง (learning-centered)เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน/ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
1. พิจารณารับแพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาตามจำนวนที่แพทยสภากำหนดไว้
2. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบของแพทยสภาและราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
3. การตัดสินการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน พิจารณาจากปัจจัยดังนี้
     3.1. คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
     3.2. มีต้นสังกัดเข้าฝึกอบรม
     3.3. คะแนนการสัมภาษณ์วิธีการคัดเลือก
1. ผู้สมัครส่งใบสมัครเป็นทางการให้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ตามกำหนดการรับสมัคร พร้อมส่งหลักฐานประกอบการสมัครให้สาขาวิชาฯ
2. สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครโดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ คณาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ ตามกำหนดเวลาและหลักเกณฑ์ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
3. ตัดสินผลการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกข้างต้น กรณีที่คะแนนใกล้เคียงกันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการการสอบสัมภาษณ์
4. แจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้สมัครรับทราบตามกำหนดเวลาของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ และส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้แพทยสภาโดยผ่านราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯผลลัพธ์ของการฝึกอบรม/หลักสูตร
แพทย์ที่จบการฝึกอบรมต้องสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน ดังนี้

I การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)
1.มีทักษะในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย นำไปสู่การตัดสินใจให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
2.มีทักษะในการตรวจพบโรคมะเร็งระยะแรก การป้องกันการเกิดโรคมะเร็งและสร้างเสริมสุขภาพ
3.มีทักษะในการดําเนินการเพื่อการวินิจฉัยโรคมะเร็งระยะต่างๆ
4.มีทักษะในการวางแผนในการรักษาโรคมะเร็งระยะต่างๆรวมถึงการรักษาแบบประคับประคอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.บันทึกรายงานผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และสม่ำเสมอ

II. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนำไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน (Medical knowledge and skills)
1. เข้าใจวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของร่างกาย และจิตใจ
2. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญในสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

III. การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)
1. ดำเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
2. การใช้ยาและทรัพยากรอย่างสมเหตุผล
3. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ

IV. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
1. นำเสนอข้อมูลผู้ป่วย และอภิปรายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
3. สื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความเมตตา เคารพในการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานกับผู้ร่วมงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ

V. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน
2. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (Continuous professional development)
3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4. คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม

VI. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพและระบบยาของประเทศ
2. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
3. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย
4. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิผู้ป่วย
5. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (Cost Consciousness Medicine)
สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพคณะกรรมการฝึกอบรม ติดตามและประเมินหลักสูตรอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รศ.นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย (ที่ปรึกษา)
ผศ.พญ.กษณา รักษมณี (ที่ปรึกษา)
ผศ.พญ.จารุวรรณ เอกวัลลภ (ประธานกรรมการ)
อ.นพ.นพดล โสภารัตนาไพศาล (กรรมการ)
อ.พญ.ศิริโสภา เตชะวัฒนวรรณา (กรรมการ)
ผศ.พญ.กฤติยา กอไพศาล (กรรมการ)
อ.พญ.จอมจิตต์ จันทรัศมี (กรรมการ)
อ.นพ.ปองวุฒิ ด่านชัยวิจิตร (กรรมการ)
อ.นพ.ลักษมันต์ ธรรมลิขิตกุล (กรรมการ)
ผู้แทนแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 หรือแพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่ 1 (กรรมการ)
ผู้แทนแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4 หรือแพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่ 2 (กรรมการ)
รศ.พญ.ศุทธินี อิทธิเมฆินทร์ (กรรมการและเลขานุการ)
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย © 2565. มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย :: นโยบายความเป็นส่วนตัว    นโยบายคุ๊กกี้