the thai cancer
คลังข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ศูนย์มะเร็ง > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่อยู่ : 405 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทร : 045-317133, 045-317134รายชื่อแพทย์
ISARAPORN HORA-SANGSAIKAEW

อิสราภรณ์ โหราย์-แสงใสแก้ว

ISARAPORN HORA-SANGSAIKAEW

Witchuda Jampan

วิชชุดา แจ่มพันธ์

Witchuda Jampan

 THE THAI CANCER

สายใจ ศุภอรรถกร

Saijai Supa-attagorn

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *
** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย © 2565. มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย :: นโยบายความเป็นส่วนตัว    นโยบายคุ๊กกี้