the thai cancer
คลังข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

โรงพยาบาลรัฐบาล > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่อยู่ : 54,56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทร : 043-336789รายชื่อแพทย์
PARICHAT PHONGTHAI

ปาริชาติ พงษ์ไทย

PARICHAT PHONGTHAI

 THE THAI CANCER

เลืองยศ ทองเที่ยง

LUANGYOT THONGTHIEANG

 THE THAI CANCER

เพียงเพ็ญ จงไพรัตน์

PIANGPEN JONGPAIRAT

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *
** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย © 2565. มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย :: นโยบายความเป็นส่วนตัว    นโยบายคุ๊กกี้