the thai cancer
คลังข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

โรงพยาบาลเอกชน > ภาคเหนือ

ที่อยู่ : 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร : 053–920300รายชื่อแพทย์
RATTIYA CHEEWAKRIANGKRAI

รัตติยา ชีวเกรียงไกร

RATTIYA CHEEWAKRIANGKRAI

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *
** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย © 2565. มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย :: นโยบายความเป็นส่วนตัว    นโยบายคุ๊กกี้