the thai cancer
คลังข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเลย

โรงพยาบาลเลย

โรงพยาบาลรัฐบาล > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่อยู่ : 32/1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

โทร : 042 862 123รายชื่อแพทย์
 THE THAI CANCER

ทรงฤทธิ์ ป้องปาน

Songrit Pongpan

* การเข้ารับบริบาลตรวจรักษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละโรงพยาบาล กรุณาสอบถามขั้นตอนกับทางโรงพยาบาลก่อนการขอเข้ารับการบริบาล *
** หากมีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่รักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาอยู่ก่อน เนื่องจากการรักษาทางการแพทย์มีความสลับซับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและเสียโอกาสในการรักษา **
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย © 2565. มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย :: นโยบายความเป็นส่วนตัว    นโยบายคุ๊กกี้