the thai cancer
ทำไมต้องเลิกสูบ


โดย ผศ.พญ.เอื้อมแข สุขประเสริฐ
หัวหน้าสาขาวิชามะเร็งวิทยาทางอายุรศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(cr. Lung and Me - ชุดก่อนได้รับวินิจฉัยมะเร็งปอด )
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย © 2565. มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย :: นโยบายความเป็นส่วนตัว    นโยบายคุ๊กกี้